Premio de Narrativa Breve Repsol

Ata o 22 de xullo permanece aberto o prazo para quen queira participar nunha nova edición deste importante premio literario. O certame está promovido pola empresa petroleira, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a editorial Galaxia. Deixamos as bases completas para que as poidan consultar todos os escritores interesados:

BASES

1. A este premio poderán concorrer todos os autores e autoras que o desexen, excepto a persoa gañadora da edición anterior, cunha obra escrita en lingua galega, conforme á normativa establecida pola Real Academia Galega.
2. As obras, que serán orixinais e inéditas, terán unha extensión non inferior a 50 folios nin superior a 120.
3. Os orixinais, dos que se presentarán seis copias encadernadas, estarán mecanografados a dobre espazo, a razón de 32 liñas de 70 caracteres, aproximadamente. En cada un deles figurará o título da obra e o lema desta. Ademais, acompañarase un sobre pechado no que figurará o citado lema e, no seu interior, o nome, enderezo, números de teléfono fixo/móbil do autor ou autora e unha recensión biográfica recente.
4. As obras enviaranse antes do 22 de xullo de 2011, facendo constar no sobre: Premio de Narrativa Breve Repsol, ao seguinte enderezo: Complexo Industrial Repsol. Apartado 700. 15080 A Coruña.
5. Axuntarase aos orixinais unha declaración xurada asinada polo autor/a onde declare a súa autoría sobre a obra, así como a súa orixinalidade. A non inclusión de dita declaración xunto coa obra será motivo para que a obra en cuestión sexa excluída automaticamente, considerarase non remitida e non presentada e destruirase.
6. Establécese un único premio dotado con 9.000 (nove mil) euros. Esta cantidade estará suxeita á retención a conta do IRPF que legalmente corresponda.
7. O premio poderá declararse deserto sempre que o xurado considere que as obras presentadas non reúnen a calidade suficiente.
8. A contía do Premio inclúe a adquisición dos dereitos de explotación da primeira edición en galego de ata un máximo de 1.500 exemplares do texto gañador. Estes dereitos corresponderanlle en exclusiva á Fundación Repsol. A obra premiada será publicada por Editorial Galaxia nos termos que acorden a Fundación Repsol e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. En todas as edicións que se realicen se fará constar o nome de Premio de Narrativa Breve Repsol 2011.
9. O xurado estará composto por:
— unha persoa nomeada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística,
— unha persoa nomeada pola Fundación Repsol,
— unha persoa nomeada pola Real Academia Galega,
— unha persoa nomeada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, e
— unha persoa nomeada por Editorial Galaxia.
A decisión do xurado será inapelable e farase pública no mes de setembro do ano 2011.
10. A entrega do Premio terá lugar nun acto público que se celebrará na cidade da Coruña. A non ser por razóns de forza maior, a persoa gañadora deberá estar presente no acto de entrega do Premio.
11. Os orixinais non premiados serán devoltos, sempre que os/as autores/as así o soliciten por escrito, no prazo máximo de dous (2) meses a partir da data en que se faga pública a resolución do xurado. Os orixinais que non se retiren destruiranse.
12. Os datos achegados polos participantes no Premio incorporaranse a un ficheiro automatizado titularidade da Fundación Repsol, entidade con domicilio en Madrid, rúa Velázquez, 166, 28002, cuxo tratamento estará suxeito á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, coa finalidade de utilizarse para a realización de cantas xestións sexan necesarias para o desenvolvemento do Premio, incluída a selección do gañador, a publicación da listaxe do gañador e a posterior entrega do premio a éste. Os participantes terán o dereito de acceder a este ficheiro e rectificar, cancelar e/ou opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, deberán comunicalo expresamente, para o que enviarán unha comunicación escrita á antedita dirección.
13. Os participantes autorizan expresamente, sen dereito a contraprestación ningunha e con carácter indefinido, que a Fundación Repsol poida facer difusión, en calquera medio de comunicación interno e/ou externo que estime oportuno, dos seus datos persoais, consistentes no seu nome e apelidos como gañador do Premio, coa exclusiva finalidade de asegurar a divulgación, por calquera medio e coñecemento, da realización e adxudicación do Premio.
14. Os participantes autorizan expresamente, con carácter indefinido, que a Fundación Repsol poida facer difusión, en calquera medio de comunicación interno e/ou externo que estime oportuno, do nome e apelidos do gañador do Premio, sen que iso xere dereito de pago e/ou indemnización ningunha a favor dos participantes.
15. Nos aspectos non incluídos nestas bases ou naqueles que puidesen ser obxecto de interpretación, a decisión corresponderalles ás entidades organizadoras, as cales, unha vez que consultados os membros do xurado, emitirán ditame que será inapelable.
16. A participación na convocatoria do Premio Narrativa Breve Repsol 2011 implica a aceptación destas bases.

Deixar resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*