X Premio literario Carlos Casares de microrrelato

X Premio literario Carlos Casares de microrrelato - Liceo de OurenseConvoca o Liceo de Ourense. Data límite: 13 de maio de 2011.

BASES

Primeira:
Convócase a décima edición do PREMIO LITERARIO “CARLOS CASARES”, do Liceo de Ourense, na modalidade de Microrrelato.

Segunda:
Fíxase un PREMIO de MIL CINCOCENTOS EUROS.

Terceira:
Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría cun máximo de tres, e redactados en calquera dos dous idiomas oficiais en Galicia.

Cuarta:
Os orixinais terán unha extensión máxima de mil cincocentoscaracteres, debendo presentarse por quintuplicado, e antes do 13 de maio do ano 2011, na Secretaría do “Liceo de Ourense”, sita na rúa Valentín Lamas Carvajal, 5. C.P. 32005 Ourense.

Quinta:
Con cada orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, adxuntarase en sobre pechado o nome completo, enderezo e teléfono da persoa que concorre ó premio, así como o título definitivo da súa obra.

Sexta:
O Xurado estará integrado polo Presidente do Liceo de Ourense, os membros da Sección de Literatura, dona Teresa Devesa Graña, dona Loly Conde Fernández, dona Rosa Estevez Redonet, don Xan Fonseca Moretón e Don Segismundo Bobillo Morgade, actuando como Secretario o Xerente do Liceo.

Séptima:
Se o Xurado o estimase oportuno, podería outorgar un ou varios accésits, fixando a súa dotación económica. Asimesmo poderá declarar deserto o premio, no caso de non se presentar obras que teñan un mínimo de calidade. O Fallo do Xurado será inapelable.

Oitava:
A entrega dos premios terá lugar nun Acto Literario enmarcado nas Festas do Liceo, que se celebrará o 27 de maio.

Novena:
O Liceo de Ourense resérvase o dereito de publicación da obra premiada, así como dos accésits no caso de habelos, feito que conlevará a renuncia do autor, ou autores premiados, a percibir os dereitos desta edición.

Décima:
Os orixinais que non resulten premiados, serán destruídos nun prazo de tres meses dende o día do fallo, agás que se reciba solicitude por escrito para a súa devolución.

Undécima:
A participación no Premio leva implícita a aceptación das presentes bases.

Máis información na web do Liceo de Ourense.

Deixar resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*